Ons Privacybeleid

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen 3 februari 2003. In deze gedragscode zijn de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars. Informatie over deze gedragscode vindt u in de consumentensamenvatting die hiervan gemaakt is. U vindt de gedragscode en de samenvatting onder het kopje publicatie, downloads.

Doeleinden verwerken persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van u teneinde u op uw verzoek adequaat van informatie te voorzien voor het beoordelen en accepteren van u als toekomstige klant, voor het uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten, voor fraudebestrijding, om te kunnen voldoen aan wettelijke bepalingen en voor statistische of historische analyses.

Reikwijdte

De regels van de wet en de gedragscode worden bij al onze activiteiten nageleefd.


Een korte toelichting op wat dit voor u betekent:

Principes van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en/of financiële diensten. De verwerkte persoonsgegevens kunnen per verzekering en/of financiële dienst verschillen. Verder verwerken wij uw persoonsgegevens o.a. ten behoeve van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten (marketing e.d.) gericht op de vergroting van het klantenbestand. Uiteraard verwerken we dan alleen maar die gegevens die daarvoor nodig zijn. Met andere woorden: we zorgen ervoor dat voor elk soort verwerking, of het nu gaat om het uitvoeren van een overeenkomst of om fraudebestrijding, alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Verder geldt zoals gezegd dat elke verwerking in overeenstemming is met de wet en de gedragscode en op behoorlijke en zorgvuldige wijze geschiedt.

Correct omgaan met bijzondere gegevens

Er zijn persoonsgegevens die bij de verwerking daarvan extra zorgvuldigheid verdienen en dat zijn medische en strafrechtelijke gegevens. Hiervoor gelden dan ook bijzondere regels. Een kort overzicht:

  • Soms hebben wij uit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens betreffende de gezondheid bij de aanvraag van sommige financiële diensten, zoals een levensverzekering. Als wij daarnaast gegevens van een arts nodig hebben, dan zal altijd eerst uw toestemming gevraag worden. Wij moeten dan aan u aangeven waarom wij deze informatie nodig hebben en welke gegevens het betreft.
  • Een ander voorbeeld betreft de verwerking van strafrechtelijke gegevens. Bij sommige overeenkomsten kan worden gevraagd naar het eventuele strafrechtelijke verleden van een klant. Wij zullen alleen vragen naar strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag van een financiële dienst.
Beveiliging site

Wij hebbende passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Het gebruik van deze site

Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekergegevens door ons verzameld en opgeslagen worden om de gebruikersvriendelijkheid van onze site te bevorderen. Het is ook mogelijk dat kleine tekstbestanden (cookies) naar uw computer worden gestuurd ter vergemakkelijking van de communicatie via het elektronische communicatienetwerk.

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van dit privacystatement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten.

Inzage en correctie

Wanneer u reeds een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u ons om opgave vragen welke gegevens over uzelf door ons geautomatiseerd worden verwerkt of in een bestand zijn opgenomen. Wij moeten u dan binnen vier weken een overzicht van de gegevens leveren. U kunt bij ons navraag doen door uw vraag schriftelijk of per e-mail te richten aan de afdeling polisbeheer, indien u een verzekering bij ons heeft gesloten, of aan de afdeling hypotheken, indien u via ons een hypothecaire lening heeft gesloten.

Recht van verzet

Verder wijzen wij u er op dat indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten, u dit kosteloos, schriftelijk (of via e-mail) kunt melden.


Bent u van mening dat wij in strijd met deze gedragscode handelen, dan kunt u zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen.